Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Za pohádkou pohádka

 

Filosofie školy:

Výchova literaturou, výchova k literatuře“

Dětská literatura tříbí pozornost a soustředěnost dětí, rozvíjí jejich fantazii, představivost, obohacuje dětský jazykový projev, rozšiřuje aktivní slovní zásobu. Dává dětem vzory chování.

Motivaci čerpáme z fondu tradiční české dětské literatury. Kniha jako taková je zdrojem informací, poučení i zábavy.

Očekávané výstupy:

Předkládanými příběhy přispět k rozvoji jazykových dovedností, podpořit předčtenářskou gramotnost dětí.

Pomocí dětské literatury položit základ citové, sociální a etické výchovy.

Získáním vztahu k literatuře připravit děti na celoživotní vzdělávání a práci s informacemi.

 

Již realizované celoroční projekty s dětskou literaturou:

2008/09

 • Václav Čtvrtek „Rumcajs, Manka a Cipísek v lese Řáholci“

+ ilustrace Radka Pilaře

2009/2010

 • Josef Lada „Kocour Mikeš“

2010/2011

 • Josef Skupa, Miloš Kirschner „Spejbl a Hurvínek“

2011/2012

 • Ondřej Sekora „Ferda Mravenec“

2012/2013

 • Bohumil Říha „Honzíkova cesta“

+ ilustrace Heleny Zmatlíkové

2013/2014

 • Zdeněk Miler „Byl jednou jeden krtek“

2014/2015

 • Václav Čtvrtek "Kamarádi z mechu a kapradí"

            + ilustrace Zdeňka Smetany

 • aktuální motivace:

2015/2016

 • Miloš Macourek "Mach a Šebestová"

                         + ilustrace Adolfa Borna

Školní vzdělávací program:

Kdo si hraje - nezlobí

aneb

"HRAJEME SI POHÁDKY"

 

Název vyjadřuje nejpřirozenější formu předškolního vzdělávání a tou je hra, ve všech jejích podobách.

Obsah se odvíjí z pohádek, příběhů (všech forem dětské literatury), které vychází vstříc dětskému myšlení a psychice.

Probouzí v dětech cit pro pravdu a spravedlnost, odkrývá dětem vztahy mezi lidmi a motivy jejich jednání.

Tematické bloky 2015/2016

"Mach a Šebestová - k tabuli."

 1. Jak šli Mach a Šebestová do školy

 • začlenění mezi vrstevníky (prostor pro adaptaci), přijetí nových kamarádů, orientace v nejbližším okolí

 • vzájemné seznamování, jména, značky, jména dětí, prostředí MŠ, orientace v prostoru, překonávání strachu z neznámého prostředí

 • sociální orientace, komunikace, vztahy mezi dětmi, elementární poznatky o těle, upevňování zdraví (pojem kamarád)

 • rodinné zázemí – struktura rodiny, kde bydlíme – náš dům

 1. Jak Mach a Šebestová vítali podzim

 • seznamování s nejbližší přírodou, chování v přírodě, význam životního prostředí pro člověka (zahrada, sad, park), rozmanitosti přírody na podzim (les, pole)

 • podzim v zahradě – zelenina, zdravá výživa, úprava jídel

 • podzim – dozrávání ovoce (pojem sad)

 • barvy podzimu – listy (pojem park)

 • stromy, keře, plody podzimu – práce s přírodninami (pojem les)

 • podzimní práce na poli

 • lesní a polní zvířata – příprava na zimu

       3. Jak Mach  a Šebstová prožili deštivý den

 • elementární poznatky o světě ve vztahu k ročnímu období

 • podzimní hry dětí (vítr)

 • typické znaky podzimu – změny počasí (déšť)

 • časové vztahy – orientace den x noc

 1. Jak si Mach a Šebestová zazpívali koledu

 • vytváření povědomí o mezilidských, morálních a estetických hodnotách, lidové tradice

 • lidové tradice, říkadla, koledy, písničky

 • sociální orientace – dobro x zlo

 • přípravy na svátky – přáníčka, cukroví, ozdoby

 • jižní ovoce

 • jehličnaté stromy (symbol vánoc)

 • mezilidské vztahy (zážitky z vánoc)

 • dárky – nové hračky

 1. Jak se šli Mach a Šebestová klouzat

 • vytváření dostatku příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti dění a řádu, počátky zdravého životního stylu, zdravé životní návyky, postoje, zdravé pohybové činnosti

 • změny v přírodě – vlastnosti sněhu, ledu, mrazu (pokusy)

 • hry dětí na sněhu – klouzání, koulování, stavba sněhuláka

 • lidské tělo – správné pojmenování (pohybový aparát), orientace na vlastním těle (pravolevá orientace)

 • pohybové aktivity prospěšné zdraví – zimní sporty

 • nemoc (úraz) – prevence, přiměřená péče o zdraví

 • ptáci a zvířata v zimě a péče o ně

 • život v severních krajích – Eskymáci, lední medvěd, tuleň, tučňák, sob

 • lidové tradice spojené s ročním obdobím – MASOPUST – pranostiky, zvyky, masky

 1. Jak Mach a Šebestová vyhlíželi jaro

 • vytváření základů estetického vztahu k životu, ke světu, kultuře a lidovému umění

 • charakteristické znaky jara – počasí, změny v přírodě

 • základní podmínky života rostlin – pokusy (pěstitelské činnosti)

 • činnosti lidí ve vztahu k jaru

 • stromy v jarním období – užitečný hmyz

 • domácí, hospodářská zvířata a jejich mláďata

 • svátky jara – VELIKONOCE – zvyky, kraslice, pomlázka, koledy, mezilidské vztahy

 1. Jak šli Mach a Šebestová na návštěvu

 • vytváření vztahu k rodině, místu a prostředí ve kterém dítě žije rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi, společností

 • zrození - člověk a jeho životní funkce

 • rodinné vztahy – Den matek

 • řemesla (znaky povolání) – zaměstnání rodičů

 • bydliště – naše vesnice (nejbližší okolí)

 • hlavní město PRAHA (státní symboly, prezident)

 1. Jak se Mach a Šebestová těšili na prázdniny

 • prohloubení základů estetického vztahu k životu, ke světu

 • rozmanitosti lidské civilizace a světa techniky

 • osvojení si důležitých pravidel k ochraně vlastního bezpečí

 • kdo kde žije – multikulturní výchova (MDD), planeta ZEMĚ

 • exotická zvířata a jejich životní podmínky

 • dopravní ruch ve vzdálenějším okolí - světelná signalizace, křižovatka, pravidla chování na ulici (chodci)

 • orientace v dopravních prostředcích podle místa jejich pohybu – cestování

 • práce POLICIE, záchranářů, hasičů – dopravní prostředky s výstražnou zvukovou signalizací

 • základní podmínky života – ryby, plazi, obojživelníci

 • znaky léta – pohyb a pobyt v přírodě a u vody

 • letní aktivity – sportování, příprava na prázdniny (prevence úrazů)

           Jak Mach a Šebestová poznávali svět - doplňkové aktivity

 • uvádět děti do společnosti lidí, do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění a osvojit si tak potřebné dovednosti, postoje a návyky
 • aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

 • kultura a umění

 • technika

 • ekologie

 • sport (zdravý způsob života)

 • veřejný život