Jdi na obsah Jdi na menu
 


To nejsou pohádky!

 

Důležité informace:

 Školné :  (příspěvek rodičů na neinvestiční náklady)

Stanovená výše 420,- Kč/měsíc za dítě - je platba pro rodiče povinná, stává se nedílnou součástí rozpočtu školy.

Musí být uhrazeno na účet školy vždy do 20. dne v daném měsíci s přiděleným variabilním symbolem. (rodiče si zajistí pravidelný bezhotovostní převod na účet školy)

Osvobození od úplaty viz. „Řád školy“.

 

Stravné : (rodiče hradí pouze náklady na potraviny, ostatní náklady dotuje zřizovatel = školní stravování, z tohoto důvodu se strava z MŠ nevydává, pouze první den nemoci dítěte)

Tato povinná platba musí být převedena na účet ŽŠ vždy před začátkem daného měsíce.

Poplatek je použit na nákup potravin. 

Ranní scházení:

Děti se scházejí od 6.30 hodin do 8.00 hodin. V tomto čase je budova MŠ přístupná pomocí zvonků do tříd. Výjimečné pozdější příchody pouze v odůvodněných případech po předběžné, či telefonické dohodě s učitelkou ve třídě.

Odpolední rozcházení dětí:

Budova MŠ se uzamyká v 16.10 hodin.

Děti jsou vyzvedávány z MŠ od 14.30 tak, aby se stačily v šatně převléknout a nejpozději v 16.05 opustily s rodiči budovu školy.

Po obědě se děti rozcházejí v době od 12.15 do 12.45, dle toho jak rychle jsou naobědvány.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozu školy bude tato skutečnost považována za opakované hrubé porušování školního řádu. Dle platných předpisů může být ukončena docházka dítěte do MŠ. (viz. Řád školy)

Předávání dítěte:

Ráno rodiče předají děti učitelce do třídy.

Při odchodu dítěte z MŠ předá učitelka dítě pouze zákonnému zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě, dle písemného pověření zaznamenaného na evidenčním listu dítěte.

Dítě nebude předáno žádné osobě, která je pod vlivem omamných či návykových látek!