Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to chodí v POHÁDCE!

 

Předškolní vzdělávání:

(metody a formy práce, nabídka, režim dne, životospráva)

 Metodické postupy jsou založeny na prožitku dětí, preferují činnostní učení, využívající manipulaci, experiment, kooperaci, projektové učení i učení spontánní.

Organizační formy jsou kombinovány – skupinové činnosti, frontální činnosti, individuální přístupy.

Kombinace těchto postupů nabízí dětem integrované vzdělávání.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Do naší velké „školní“ rodiny přicházejí i kamarádi se zdravotním znevýhodněním, či postižením = integrace. Učíme děti tyto kamarády respektovat, pomáhat jim, spolupracovat s nimi, aby se všichni v MŠ cítili spokojeně a šťastně.

Každé dítě má v MŠ rovnocenné postavení.

Vzdělávání těchto dětí probíhá prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu, ve spolupráci s dalšími odborníky a za využití služeb školského poradenského zařízení.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Vzdělávací nabídka pro mimořádně nadané děti je doplněna o další aktivity podporující rozvoj projevených mimořádných schopností, či mimořádného nadání konkrétního dítěte.

Enviromentální vzdělávání

Enviromentální vzdělávání probíhá ve třídách přirozenou cestou a příkladem v rámci celého školního roku. Je obohaceno o výpravy do přírody v různých ročních obdobích.

 

Další vzdělávací nabídka

  • seznamování dětí s anglickým jazykem

  • logopedická prevence ve třídách

  • předplavecká výuka

  • kulturní, naučné a sportovní akce pro děti

 

Režim dne :

6.30 - 8.00 scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí

8.00 - 9.00 volné činnosti a aktivity dětí podporované nenásilně učitelkou, zaměřené především na hry a zájmové činnosti

9.00 komunitní kruh – zhodnocení her a prožitku, prostor pro vyjádření dětí

9.10 ranní cvičení – rozvoj hrubé motoriky, zařazení zdravotní Tv

9.20 svačina

9.30 – 10.00 didakticky cílené činnosti – řízené i spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové hry, hudební i vokální činnosti,1x týdně cvičební blok, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

10.00 –10.15 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10.15 –11.45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a okolním světem v přirozeném prostředí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj s důrazem na pohybové aktivity

12.00 –12.45 oběd

12.45 –14.30 relaxace, odpočinek (spánek) dle individuálních potřeb, klidové náhradní činnosti pro děti s menší potřebou spánku, činnosti pro individuální rozvoj dětí dle jejich specifických potřeb,

14.30 –15.45 odpolední ovocná, či mléčná svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou zaměřené především na hry, tvořivé činnosti a pohybové aktivity, doba určená k rozcházení

 Denní program je dostatečně flexibilní, umožňuje naplňování potřeb jednotlivců, ale i skupiny dětí, také řešení nečekaných situací.

Do týdenního režimu zařazujeme příležitostně hrací dny rozvíjející klíčové kompetence formou volné hry.

Během dne děti střídají činnosti i prostory – třídy, zahrady, přírodní ekosystémy které jim umožňují aktivní pohyb, poznávání i relaxaci.

 

Životospráva:

Strava je dovážena ze školní jídelny. Jídlo je plnohodnotné, vyvážené, děti mají dostatek ovoce i syrové zeleniny mnohdy s možností výběru. Je dodržována zdravá technologie přípravy jídel i intervaly mezi jídly. Měření teploty jídla je prováděno a denně zapisováno.

Do jídla děti nenutíme, ale opakovaným ochutnáváním si na něj zvykají. Děti si samy volí velikost porce, mají možnost přídavku. Při stolování jsou děti vedeny k samostatnosti, učí se manipulovat s dětským příborem.

Pitný režim je zajištěn ve třídách. Děti mají k dispozici čaj, pitnou vodu, jiné nápoje.

Pobyt venku je součástí každého dne, kromě dnů s prudkým deštěm, větrem, či mrazem pod – 10°C.

Při pobytu venku mají děti možnost volného pohybu. Pro spontánní pohybové aktivity mají děti k dispozici některé Tv nářadí, náčiní a hrací prvky na zahradě MŠ.

Odpolední odpočinek je přizpůsoben individuálním potřebám dětí a kombinován s klidovými činnostmi a individuální cílenou péčí učitelky.