Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Jak to bylo POHÁDKO?

(z historie k současnosti)

 

 

Kronika praví: 

Místní národní výbor ve Zbůchu usnesl se ve své schůzi dne 16. června 1945 požádati zemskou školní radu v Praze o znovuzřízení mateřské školy ve Zbůchu.

Jako důvod uvedl: „Řádný průběh žňových prací nutně žádá všech, aby i po příchodu ze svého normálního zaměstnání pomohli v polích. Matkám musí býti usnadněno, aby mohly pomáhat na žňových pracech.“   

 

Bylo rozhodnuto. Mateřská škola bude umístěna ve školní budově a bude míti k užívání 3 místnosti.

Obec v té době čítá 1900 obyvatel a k docházce je předběžně zapsáno 61 dětí.

20.9.1945 byla zřízena mateřská škola o jednom oddělení s polodenní péčí.

Tato mateřská škola byla pod společnou správou se školou obecnou.

Pedagogickým správcem byl jmenován Josef Fišer řídící učitel obecné školy.

Pro vzrůstající počet zájemců ze strany rodičů navrhl pedagogický správce zemské školní radě v Praze zříditi druhé oddělení mateřské školy v budově Ústřední Matice Školské v domě čp.133 kde bylo původně umístěno jedno oddělení mateřské školy až do násilného obsazení Zbůchu okupanty. Zemská školní rada žádosti vyhověla a od října 1945 povolila zřízení druhého oddělení mateřské školy. To však bylo záhy přemístěno do školní budovy čp. 300.

 

Historie v letopočtech:  

1949 

Mateřská škola je osamostatněna a správou školy je pověřena paní učitelka Štěpánka Zázvorková.

Již ve školním roce 1947/48 zavedla na škole paní učitelka Štěpánka Zázvorková krásnou tradici maňáskového divadla pro děti. Sama zhotovila různé figurky a každý týden s druhou učitelkou dětem hrály maňásková představení. Děti z něj měly velikou radost. Stejně jako naše děti dnes, kdy se snažíme v této tradici pokračovat.  

1950  

V tomto roce se objevuje nutnost zřídit oddělení s celodenní péčí. Pro tyto účely je upravena dřevěná budova na pozemku bývalé cihelny.  

1951   

Učitelky vypracovaly půlroční rámcový plán práce v mateřské škole. Tento plán uvádí v činnost měsíční plány.

1952  

V tomto roce je ve všech mateřských školách zavedeno povinné zaměstnávání dětí.

Z instituce pečující o děti zaneprázdněných matek se rázem stává škola v pravém slova smyslu.

Děti se na činnosti dělí do skupin, jsou jim ukládány úkoly se zřetelem k cíli výchovy. Individuální péče zajišťuje, že odcházející děti do národní školy jsou na další práci svědomitě připravovány. 

1953 

Přichází v platnost příručka „Mateřská škola“, kde jsou jasně vyznačeny úkoly, cíle a metody práce ve všech výchovných oborech. 

1955   

Od tohoto roku se závod Prefa Zbůch zavazuje k patronátu nad mateřskou školou. Dlouhodobě se podílí na zvelebování mateřské školy. Patrony mateřské školy se postupem času stávají také DOM Zbůch (1963) a po jeho zrušení (1977) Koncernový podnik ZUD Zbůch. Tito patroni pomáhají MŠ jak materiálně tak i finančně. ZUD umožňuje dlouhodobě dětem ozdravné pobyty v rekreačním zařízení Pivoň. Od roku 1988 zajišťuje ČSD VD Týnec dopravu dětí na různé akce podnikovým autobusem zdarma. 

1957  

Výstavba bytových domů na Dolu obránců míru přináší zvýšený počet dětí předškolního věku v obci.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zaměstnaných matek. 

1958  

Začíná sledování výslovnosti dětí, je podchycena vadná výslovnost a rodičům je doporučována logopedická péče.

V MŠ jsou upraveny podkrovní místnosti pro spánek dětí.  

1960  

Zrušením okresu Stod je obec Zbůch připojena k okresu Plzeň – sever. Je vytvořeno několik metodických úseků. Úsek Zbůch zahrnuje mateřské školy Sulkov, Líně, Týnec a Úherce. Nové osnovy přináší i změny v práci učitelek – plány práce na 14 dnů s rozpisem na každý den. 

1961  

Důraz je kladen na správný tělesný vývoj a pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

V MŠ jsou zaváděny pravidelné fysminutky. V tomto smyslu je upraven i režim dne dětí. 

1963  

Mimo budovu MŠ je zřízeno 3.oddělení – v bývalé ubytovně pro brigádníky DOM.

DOM se podílí na vybavení tohoto oddělení kam dochází 30 dětí.

V plánování výchovné práce se objevuje konkrétní úkol, pak náplň. 

1965  

Mateřská škola je v době prázdnin přestěhována do bývalého Domova brigádníků ve Zbůchu. (Budova dnešní MŠ.)

Zde jsou zřízeny 3 třídy, herna, ložnice, jídelna, ředitelna, 2 šatny, umývárna. Veškeré práce na úpravách provedli zaměstnanci DOM zdarma. Obec zajistila nábytek a vybavení.

Od tohoto roku prochází budova mateřské školy postupně celkovou rekonstrukcí a úpravami.

Ty jsou v roce 2006 završeny přístavbou sociálního zařízení pro třídu C.  

1966  

Pro malý počet dětí je zrušena MŠ v Týnci. 

1968  

Přechod na 5-ti denní pracovní týden. 

Začíná období kdy výročí střídá výročí. Toto období přineslo mateřským školám novou koncepci práce. Škoda jen, že se zbytečně přebírají metody školní práce a na děti jsou postupně kladeny nepřiměřené nároky. 

1977  

Navázání úzké spolupráce se ZŠ při přechodu dětí do 1.třídy. 

Probíhají pravidelné společné aktivy pro rodiče s učitelkami prvních tříd. 

1981  

K docházce je zapsáno 95 dětí. V historii školy nejvyšší počet!

Od tohoto roku se předškolní děti každoročně účastní předplavecké výuky v plaveckém bazénu v Plzni. 

1990 

Nové pojetí předškolního vzdělávání dětí vychází z prožitkového stylu učení formou týdenních námětů. Ve škole jsou tři věkově smíšené, heterogenní třídy.

Režim dne je dostatečně flexibilní, v souladu s duševní hygienou dětí.

Probíhá cílená péče o předškolní děti před vstupem do 1.třídy s využitím „Metody dobrého startu“. 

2003  

Od 1.1. se stává Mateřská škola POHÁDKA Zbůch samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je obec Zbůch.

Ústřední pohádkovou postavou se stává KAŠPÁREK, je to průvodce pohádkou, objevuje se také v logu školy.

Probíhá rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a střechy MŠ. 

2004 

Prioritou předškolního vzdělávání v MŠ POHÁDKA se stává enviromentální výchova která klade důraz na vzájemné vztahy. Vztahy nejen mezi dětmi, vztah k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí jako takovému – pěstuje v dětech ochranitelský postoj. 

V MŠ proběhlo setkání KUMŠ (Klub učitelek MŠ okresu Plzeň-sever) zaměřené na zdravotní Tv v MŠ s ukázkou cvičení na overbalech.  

2005 

Od tohoto roku probíhá intenzivní obměna interieru školy. Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem dle ergometrických požadavků a zdravotní potřeby smíšené skupiny dětí (3-6 let).  

Rodičům je nabídnuta logopedická náprava pod vedením logopedické asistentky v MŠ.  

V rámci předškolního vzdělávání jsou dětem nabízeny další aktivity (hra na zobcovou flétnu, cvičení dětí spolu s rodiči). Cílená příprava na vstup předškolních dětí do ZŠ probíhá pomocí METODY DOBRÉHO STARTU. 

2006 

Postupná obnova probíhá i na zařízení školní zahrady, zde jsou budovány koutky pro pohybové, relaxační i vzdělávací aktivity dětí. 

2007  

Spolupráce školy s rodiči začíná probíhat formou celoročních tematických projektů. V tomto roce projektem „Hrajeme si řemesla“ seznamující děti s tradičními řemesly. 

Po změně legislativy je pro udržení stávající kapacity školy přistavěno ke třídě C sociální zařízení. 

2008 

Tvořivé dílny pro podporu spolupráce s rodiči probíhají během roku ve třídách, na zahradě i v blízkém okolí MŠ. Celoroční projekt tentokrát na téma „Pějme píseň dokola“ přibližuje všem dětské i lidové písně, ty jsou následně zpracovávány v aktivitách s rodiči.

Jídelna MŠ je upravena na pracovnu pro děti. Stravování dětí je přesunuto do klidnějšího prostředí tříd. Jídelnu využívá pouze třída B v době oběda, jinak je k dispozici pro práci s menší skupinou dětí.

2009  

Vrcholí kurikulární reforma školství. Pro mateřské školy jako první vlaštovky se stávají závazné kurikulární dokumenty „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ a z něho vyplývající „Školní vzdělávací program“ vypracovaný kolektivem pedagogů dle specifik každé mateřinky. Naše mateřinka zohledňuje název školy POHÁDKA a profiluje se rozpracováním ročních tematických bloků motivovaných českou dětskou literaturou. 

První rok „V lese Řáholci“ dle knihy Václava Čtvrtka. Hrdinové Rumcajs, Manka a Cipísek se stali celoročními kamarády našich dětí.

Souběžně probíhal projekt spolupráce s rodinou „Kam se schovaly stromy“ zaměřený na poznávání stromů, péči o ně a využití dřeva v životě člověka. 

2010 

Naším kamarádem se stává kocour Mikeš a Pepík ševců z Hrusic z knihy Josefa Lady. 

Doprovodný projekt LADIÁDA přiblížil dětem i rodičům tradiční dětské hry našich babiček a vrácí dospěláky do dětství.

Z důvodu velkého zájmu při zápisu do MŠ bylo od 1.9. po dohodě se zřizovatelem zřízeno odloučené pracoviště MŠ ve školní družině při ZŠ. Zde je umístěno 10 nejstarších předškoláků. Tato třída je pouze polodenní v odpoledních hodinách opět slouží jako ŠD.

Toto přechodné opatření vychází vstříc rodičům, kteří mají zájem o docházku dětí do naší mateřinky. 

2011

Tímto rokem nás doprovázeli Spejbl, Hurvínek a Mánička, za kterými jsme také vyrazili společně s nejstaršími dětmi do Prahy do nově zrekonstruovaného Divadla Spejbla a Hurvínka. Mladší děti navštívily divadlo Alfa v Plzni.

Projekt „Přísloví napoví“ oživil někdy už zapomenutá přísloví a jejich význam a ponaučení.

V tomto roce nastoupila do MŠ k dítěti se speciálními potřebami vzdělávání asistentka pedagoga. Dítě je integrované do běžné třídy a má možnost vzdělávat se v běžném kolektivu dětí.

Ve školce se nejstarší děti od letošního roku hravou formou seznamují s anglickým jazykem.

V zadní části zahrady je vybudováno další zázemí pro pobyt dětí venku. 

2012 

Tento rok nás provázel Ferda Mravenec, brouk Pytlík, Beruška a ostatní broučci z knihy Ondřeje Sekory. Projekt „Ferda cvičí mraveniště“ podpořil pohybové aktivity zaměřené na zdravý životní styl celé rodiny.

Na zahradu školy přibyly velmi oblíbené hravé lavičky v podobě mašinky, auta, letadla a lodě. V zadní části dětský domeček se skluzavkou.

2013 

Honzík z knihy „Honzíkova cesta“ nás doprovázel minulým školním rokem. Projekt „Spěchej pomalu“ ve spolupráci s rodiči byl zaměřen na dopravní výchovu nejmenších účastníků silničního provozu a zároveň těch nejzranitelnějších, tedy dětí - chodců.

2014  

Ve výše uvedeném roce s námi trávil pěkné chvilky KTREČEK Zdeňka Milera. Dětem byl dobrým kamarádem, a hlavně vzorem v jednání v různých situacích.


  Během léta proběhla blesková přístavba MŠ a od 1.10. 2014 byla navýšena kapacita školy na 100 dětí. Děti z odloučeného pracoviště v ZŠ se tak mohly přestěhovat do nově zřízených a také zařízených prostor přímo v MŠ.


 Byla tak uspokojena poptávka rodičů z obce o zařazení dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání.

2015

Tento rok nás doprovázeli kamarádi Křemílek a Vochomůrka z pařezové chaloupky a také Rákosníček.

Trávili jsme s nimi pěkné chvilky v lese i u rybníka.

 

Vedení mateřské školy:

pedagogický správce 

 

1945 – Josef Fišer - řídící učitel obecné školy 

 

ředitelky 

 

1949 – Štěpánka Zázvorková 

 

1960 – Anna Zázvorková 

 

1973 – Věra Švehlová 

 

1975 – Jana Zemanová 

 

1990 – Bc.Naděžda Bacíková 

 

Dnešní realita: 

 

Předškolní vzdělávání vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. Ten vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Rámcové cíle:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Každá mateřská škola vytváří a realizuje svůj „Školní vzdělávací program“ který je pro danou školu závazný a je přizpůsoben individuálním podmínkám školy.  

Předškolní vzdělávání je dle zákona prvopočátkem a právoplatnou součástí celoživotního vzdělávání člověka.

-  náš ŠVP se jmenuje:

                            Kdo si hraje – nezlobí,

aneb 

 HRAJEME SI POHÁDKY